• Kaupunginhallituksen kokous ma 27.02, pöytäkirja

  Kaupunkisuunnitteluosasto on valmistellut ehdotuksen asemakaavaksi Humlebergin alueelle, Veckjärven länsipuolelle. Asemakaava koskee siirtolapuutarha-aluetta muodostaen korttelin 5509 kaupunginosassa 14.

  Lue lisää Porvoon kaupungin sivuilta »

  Kaupunkikehityslautakunta päätti 30.10.2012 § 265 myöntää Porvoon perinteinen siirtolapuutarhayhdistys POPS ry:n hakemaan suunnitteluvarauksen siirtolapuutarha-alueen suunnittelua varten. Lautakunta päätti 9.6.2015 § 115, että alue voidaan vuokrata 20 vuodekai, vuoden 2035 loppuun saakka. Koko alueen vuokra on 12 375 €/vuosi. Ensi vaiheessa vuokrataan kolmas osa.

  Alue vuokrataan ja otetaan käyttöön vaiheittain. Kaupunki varautuu alueen tiestön ja paikoitusalueen rakentamiseen toiminta- ja taloussuunnitelmassa, ensivaiheen osalta 50 000 eurolla. Kunnallistekniikan rakentamisen kustannukset huomioidaan vuokrassa.

  Asemakaava-alue käsittää yleiskaavassa siirtolapuutarha-/palstaviljelyalueeksi osoitetun alueen, joka sijaitsee Lillträsketin ja Veckjärven välisellä peltoalueella. Alue käsittää osan Porvoon kaupungin omistamasta kiinteistöstä 638-477-22-0.

  Asemakaava perustuu siirtolapuutarhayhdistyksen laatimaan yleissuunnitelmaan.

  Siirtolapuutarha-/palstaviljelyaluetta varten rajattu alue käsittää peltoalueen lisäksi osan peltoa reunustavista metsäalueista. Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 5 ha. Alueelle voidaan rakentaa yhteensä noin 60 siirtolapuutarhamökkiä, joista ensimmäisessä vaiheessa noin 30 mökkipalstaa.

  Mökkipalstojen koko saa olla peltoalueilla enintään 400 m2 ja mikäli yli puolet palstasta on metsää, enintään 550 m2. Siirtolapuutarhamökin suurin sallittu kerrosala on 35 m2. Sen lisäksi mökkipalstoille saa sijoittaa korkeintaan kaksi enintään 5 m2:n suuruista piharakennusta.

  Rakennusoikeutta on yhteensä 2080 k-m2, josta1830 k-m2 on varattu siirtolapuutarhamökeille ja 250 k-m2 yhteiskäyttöisille rakennuksille. Rakennusoikeudesta 50 k-m2 on varattu yhteiselle saunarakennukselle. Olemassa oleva rakennus (50 k-m2) sisältyy yhteistilojen rakennusalaan.

  Pysäköinti keskitetään pysäköintialueille, 1 ap/mökkipalsta.

  Alueelle tuodaan kesävesijohto, jossa on 5 – 6 ottopistettä. Kasteluun käytetään kerättyä sadevettä.

  Siirtolapuutarhamökkiä ei saa varustaa vesijohdolla ja niissä tulee olla kompostikäymälä. Yhteiskäyttöiset tilat, joihin tulee vesipisteitä, tulee liittää viemäriverkkoon.Hulevedet eivät saa rasittaa Veckjärveä nykyistä tilannetta enempää.

  Alueelle on laadittu rakennustapaohjeet, joilla ohjeistetaan mm. luonnonympäristön säilyttämiseen.

  Kaavaluonnos oli nähtävänä 7.10.-6.11.2015. Siitä saatiin seitsemän lausuntoa ja viisi mielipidettä. Yhteenveto niistä ja kaupunkisuunnittelun laatimat vastineet niihin sekä vaikutukset kaavan sisältöön on esitetty kaavaselostuksen liitteessä 5.

  Akj:

  Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ja asettaa asemakaavaehdotuksen 497 MRA 27§:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä MRA 28§:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Liikelaitos Porvoon vedeltä, ympäristönsuojelulta, terveydensuojelulta, Porvoon museolta ja Museovirastolta.

  Päätös:

  Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin ja asettaa asemakaavaehdotuksen 497 MRA 27§:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä MRA 28§:n mukaiset lausunnot Uudenmaan ELY-keskukselta, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta, Liikelaitos Porvoon vedeltä, ympäristönsuojelulta, terveydensuojelulta, Porvoon museolta ja Museovirastolta.

  _________

  KH Kaavaehdotus on ollut virallisesti nähtävänä MRA 27 §:n mukaisesti 22.6.-19.8.2016. Ehdotuksesta ei annettu yhtään lausuntoa.

  Muistutuksia jätettiin viisi. Niissä oltiin huolissaan mm. Veckjärven kuormituksesta, puulämmityksen hiukkaspäästöistä, kompostikäymälöistä, Humlebergintien kantavuudesta ja lisääntyvästä liikennemäärästä. Esitettiin myös vaihtoehtoista tieyhteyttä Staffaksen kautta. Muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia kaavaehdotukseen. Yhteenveto kuulemisesta on kaavaselostuksen liitteessä 5.

  Nähtävillä olon jälkeen todettiin, että vanhan kiinteistön pihapiiriin on heitetty erilaista romua ja jätettä. Asemakaavassa alue on merkitty pilaantuneen maan merkinnällä. Maaperä tullaan puhdistamaan ennen alueen käyttöönottoa.